Specjalizacja

Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne

 • pomoc prawna dla każdego z uczestników postępowania (wierzyciela, czy dłużnika, a następnie upadłego w przypadku ogłoszenia upadłości) na każdym jego etapie;
 • doradztwo syndykom oraz nadzorcom w procesach dotyczących masy upadłości;
 • kompleksowa obsługa w zakresie upadłości konsumenckiej;
 • rozwiązywanie problemów niewypłacalności przez restrukturyzację, której celem jest zawarcie układu z wierzycielami, a w konsekwencji przetrwanie przedsiębiorcy na rynku.

 

Nieruchomości

 • pomoc prawna w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym transakcji nabycia, zbycia, rozbudowy, czy zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości;
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości, wynajmu czy wydzierżawienia, a także nadzór nad ich wykonywaniem;
 • dochodzenie roszczeń przysługujących byłym właścicielom tzw. gruntów warszawskich w postępowaniu administracyjnym i sądowym;


Prawo handlowe 

 • rejestracja, przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek w Polsce i za granicą;
 • bieżąca obsługa spółek: obsługa organów spółek (posiedzenia, projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy);
 • reorganizacja spółek;
 • sprzedaż i zakup udziałów (akcji).

 

Odpowiedzialność za szkody na mieniu i osobie

 • reprezentowanie w toku procesu likwidacji szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w tym merytoryczna ocena poprawności i rzetelności przedstawianych kalkulacji naprawy czy kosztorysów, jak również nadzór nad wywiązaniem się z obowiązku zapewnienia - na przykład - samochodu zastępczego na czas likwidacji szkody;
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu sądowym.

 

Ochrona dóbr osobistych

 • dochodzenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych.

 

Windykacja

 • negocjacje z dłużnikami;
 • prowadzenie spraw przed sądami, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego;
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym, współpraca z komornikami;
 • ochrona przed czynnościami dłużnika zmierzającymi do ukrycia składników majątku.

 
Prawo karne gospodarcze i skarbowe

 • reprezentacja i pomoc prawna w postępowaniu przygotowawczym;
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym; 
 • reprezentacja oskarżycieli posiłkowych i prywatnych.

 

Spory sądowe

 • doradztwo przedprocesowe;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych, w tym także administracyjnych i podatkowych.